ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്റര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്നവ സമര്‍പ്പിക്കണം.
 
1. ഫോം 'എ' യിലെ അപേക്ഷ
 
2. അപേക്ഷകന്‍, പ്രതിനിധിയായ വ്യക്തി ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്റര്‍ നിര്‍മ്മാതാവ് എന്നിവര്‍ ഒപ്പിട്ട ഡ്രോയിംഗിന്റെ നാല് പകര്‍പ്പുകള്‍. ടി. പകര്‍പ്പുകളില്‍ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം.
ഡ്രോയിംഗില്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടണം
 
(എ) എര്‍ത്തിംഗ് സംവിധാനം ഉള്‍പ്പെടെയുളള ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്ററിൻ്റെ (സ്‌കീമാറ്റിക് ഡ്രോയിംഗ്) രേഖാചിത്രം.
(ബി) ലിഫ്റ്റ് മെഷീൻ്റെവിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള രേഖാചിത്രം
(സി) സെക്ഷണല്‍ എലിവേഷന്‍.
(ഡി) യാത്രക്കാരെ ഉള്‍ക്കൊളളാനുളള ശേഷി.
 
(നോട്ട്:- നിലവിലുളള ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്ററിന് ഉളള മാറ്റങ്ങള്‍ ചുവന്ന നിറത്തില്‍ കാണിക്കണം).
 
3. ബില്‍ഡിംഗ് പ്ലാന്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ കോപ്പി.
 
4. ''0043-102-99'' എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ 6,615/- (2,205 + 4,410) രൂപ ഫീസിൻ്റെഅസ്സല്‍ ചെലാന്‍.
അപേക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇവ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി ന്യൂനതകള്‍ അറിയിക്കുന്നു. അപേക്ഷകന്‍ ഇവ പരിഹരിച്ച് സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ വര്‍ക്ക് തുടങ്ങുവാന്‍ ഫോം ''ബി'' യില്‍ അനുമതി നല്‍കുന്നു. ഈ അനുമതിയുടെ കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷം ആണ്.
 
ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുവാനുളള അനുമതി
 
കേരള ലിഫ്റ്റ് ആന്റ് എസ്‌കലേറ്റേഴ്‌സ് റൂള്‍സ് 2012 -ന്റെ റൂള്‍ (3) പ്രകാരം ലിഫ്റ്റ്/ എസ്‌കലേറ്റര്‍ സ്ഥാപിക്കുവാന്‍ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുളള സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ ഇവ സ്ഥാപിച്ച് കഴിയുമ്പോള്‍ ഈ വിവരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെ അറിയിക്കുകയും ലൈസന്‍സിന് അപേക്ഷിക്കുകയും വേണം.
 
ലിഫ്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ഉളള ലൈസന്‍സിൻ്റെ അപേക്ഷയുടെ കൂടെ താഴെ പറയുന്നവ സമര്‍പ്പിക്കണം.
 
1. വര്‍ക്ക് തീര്‍ന്നതായുളള അറിയിപ്പും ഫോം ''സി'' യില്‍ ലൈസന്‍സിനായുളള അപേക്ഷയും
 
2. ഫോം ''ഡി'' യിലുളള നിര്‍മ്മാതാവിൻ്റെ പൂര്‍ത്തീകരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്.
 
3. ഫോം ''ഇ'' യിലുളള ലൈസന്‍സുളള കോണ്‍ട്രാക്ടറുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്.
 
ഇവ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്റര്‍ പരിശോധിച്ച് നിയമാനുസൃതമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കെില്‍ 15 ദിവസത്തിനുളളില്‍ ഫോം ''എഫ്'' -ല്‍ ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നു. ഇതിൻ്റെകാലാവധി മൂന്ന് വര്‍ഷം ആണ്.
 
ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്റര്‍ ലൈസന്‍സ് പുതുക്കുന്നതിന്
 
(എ) കാലാവധി തീരുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുന്‍പ്.
 
1. ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്റര്‍ ലൈസന്‍സ് പുതുക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷ ഫോം ''ജി'' യില്‍ 1,105/- രൂപ (“0043-00-102-99”) എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ട്രഷറിയില്‍ ഒടുക്കിയത്) -യുടെ അസ്സല്‍ ചെലാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം അപേക്ഷയും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായുളള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സും മൂന്ന് മാസം മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കില്‍ അധികമായി ഓരോ മാസത്തിനും മാസത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനും 115/- രൂപ അടയ്ക്കണം.
 
2. കാലാവധിക്ക് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഫോം ''ജി'' യിലെ അപേക്ഷയ്ക്ക് ഒപ്പം ഓരോ ലിഫ്റ്റ്/എസ്‌കലേറ്ററിനും 2,205/- രൂപ വീതം അടയ്ക്കണം.
 
(ഒപ്പ്)
ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍